Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1

In deze algemene voorwaarden wordt onder onderstaande begrippen verstaan:

a. Dispuut Toutatis ofwel De organisatie: het Atletiekherendispuut Toutatis, deel van de vereniging E.S.A.V. Asterix;

b. E.S.A.V. Asterix: de Eindhovense Studenten Atletiek Vereniging, statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant onder dossiernummer 40236203;

c. Toutatis Beer Mile of wel Het evenement: de in het jaar tweeduizend en vierentwintig plaatsvindende editie van het Toutatis Eindhovens Beer Mile, daaronder verstaan de onder deze noemer plaatsvindende hardloopactiviteiten en alle overige activiteiten die gezien hun aard, plaats en tijd redelijkerwijs te beschouwen zijn als behorende tot de Toutatis Eindhovens Beer Mile;

d. Deelnemer: de persoon die deelneemt aan de Toutatis Beer Mile en/of de persoon die zich bij het Dispuut Toutatis aanmeldt of doet aanmelden voor deelname aan de Toutatis Beer Mile.

ARTIKEL 2

Deelname aan de Toutatis Beer Mile staat alleen open aan personen van achttien jaar en ouder.

a. Deelnemers zijn verplicht zich gedurende hun deelname aan de Toutatis Beer Mile op verzoek van de organisatie of personeel van de Technische Universiteit Eindhoven te legitimeren middels het tonen van een geldig legitimatiebewijs.

b. Deelnemers die jonger zijn dan achttien jaar wordt de toegang tot het evenement ontzegd.c. Deelnemers die zich niet kunnen legitimeren kan de toegang tot het evenement worden ontzegd.

ARTIKEL 3

Alle deelnemers nemen op eigen risico deel aan de Toutatis Beer Mile.

a. Noch het Dispuut Toutatis, noch de E.S.A.V. Asterix is verantwoordelijk voor blessures en/of letsel van deelnemers als gevolg van deelname aan de Toutatis Beer Mile.

b. Noch het Dispuut Toutatis, noch de E.S.A.V. Asterox is verantwoordelijk voor schade aan, verlies van en/of diefstal van eigendommen van deelnemers gedurende deelname aan de Toutatis Beer Mile.

c. Deelnemers dienen blessures en/of letsel terstond te melden bij de op de Toutatis Beer Mile aanwezige bedrijfshulpverlening.

ARTIKEL 4

a. Het is deelnemers niet toegestaan middelen die zijn verboden onder de Opiumwet te gebruiken of voor handen te hebben of anderszins de Opiumwet te overtreden gedurende hun deelname aan de Toutatis Beer Mile.

b. Het is deelnemers niet toegestaan eigen consumptie naar het evenement mee te nemen.

c. Deelnemers die, al dan niet onder de invloed van alcohol, door hun gedrag andere deelnemers hinderen in een plezierige deelname aan de Toutatis Beer Mile of het verloop van het evenement hevig verstoren kunnen op last van de organisatie van het evenement worden verwijderd.

ARTIKEL 5

Indien de organisatie voorafgaand aan het evenement besluit het evenement geen doorgang te laten vinden, dan worden reeds betaalde inschrijfgelden geretourneerd aan de deelnemers die deze inschrijfgelden hebben betaald. Alle door deelnemers gemaakte kosten ten behoeve van deelname aan de Toutatis Beer Mile, anders dan aan de organisatie betaalde gelden, zijn voor rekening van de deelnemers die deze kosten hebben gemaakt. Hieronder worden zonder uitsluiting van andere kosten mede bedoeld:

a. Kosten voor vervoer naar en van de Toutatis Beer Mile;

b. Kosten voor verblijf in Eindhoven ten behoeve van deelname aan de Toutatis Beer Mile.

ARTIKEL 6

Deelnemers gaan ermee akkoord dat gedurende het evenement door de organisatie beeld- en geluidsopnamen van het evenement en van deelnemers kunnen worden gemaakt en dat deze opnamen door de organisatie openbaar kunnen worden gemaakt.